‘Wat is mijn webwinkel waard?’ is een vraag zonder gemakkelijk antwoord. Enerzijds omdat vuistregels zoals drie-keer-de-jaarwinst niet de gewenste zekerheid geven en anderzijds omdat ieder antwoord discussie oplevert.

Webshopwaarde is een mening

Wat is waarde eigenlijk? Jan Vis (econoom) stelt dat het begrip doelt op de economische waarde: het bedrag dat we aan een onderneming toekennen, door de verwachte toekomstige inkomsten te corrigeren voor tijd en risico (netto contante waarde berekening).

Waarde is dus geen objectief bedrag: de waarde wordt bepaald op basis van inschattingen en is daardoor per definitie subjectief. Bedenk dat een koper en een verkoper altijd een verschillende waarde moeten toekennen aan een webshop om tot een deal te komen: beiden willen er immers beter van worden.

Discounted Cash Flow bij webshop verkopen

Maar welke methode hanteer je dan om toch zo objectief mogelijk de waarde van een webshop te bepalen? Daar zijn verschillende manieren voor. Zo kun je de intrinsieke waarde aanhouden of de rentabiliteitswaarde. In de overnamemarkt zie je daarnaast veel vuistregels (bijvoorbeeld een aantal keer de jaarwinst). Het probleem van al deze methodes is dat ze naar het verleden kijken. Terwijl de koper zijn investering wil terugverdienen in de toekomst; voor de economische waarde moet je dus vooruitkijken.

De meeste gebruikte methodiek om waarde te bepalen met prognoses, is de Discounted Cash Flow (DCF)-methode. Hiermee worden toekomstige vrije kasstromen gehanteerd die aan de hand van een rendementseis naar het heden contant worden gemaakt.

De gedachtegang achter de DCF-methode is een ‘netto contante waarde’ berekening. Deze komt er simpel gezegd op neer dat je liever nu 100 euro in je zak hebt, dan pas over een jaar (met alle risico’s van dien).

DCF-formule voor webshopwaarde

Om waarde te bepalen met de DCF-methode zijn drie elementen van belang: geld, tijd en risico. In de onderstaande formule komen ze vereenvoudigd terug in de vrije kasstromen en het vereiste rendement:

discounted-cash-flow-bij-webshop-verkopen

De kwaliteit van de uitkomst is afhankelijk van de kwaliteit van de input, gebruik dus altijd een solide business case met goed onderbouwde prognoses en analyses.

Waarde van een webshop bepalen

Variabele 1: De vrije kasstromen

De vrije kasstroom is het geld dat jaarlijks aan de webshop kan worden onttrokken zonder dat het geld genererend vermogen in gevaar komt. Deze free cash flow wordt berekend door de bedrijfswinst te corrigeren voor belastingen, rente, afschrijvingen, mutaties in voorzieningen/werkkapitaal en (des)investeringen. Dat klinkt lastig, maar in de praktijk valt dat mee omdat deze correcties voor veel webshops beperkt van toepassing zijn (er is bijvoorbeeld geen voorraad waarop moet worden afgeschreven).

Variabele 2: De rendementseis

De rendementseis bepaalt welk rendement tegenover de risico’s moet staan. Zoals voor de meeste bedrijfsbranches een specifieke ‘premie’ bestaat, zo hanteren wij voor webwinkels een eigen standaardpremie. Per webshop wordt die webshoppremie gecorrigeerd voor de sterke/zwakke punten van deze onderneming, zoals:

– de mate van afhankelijkheid van leveranciers
– de samenstelling van de bezoekersstromen
– de aanwezigheid van toetreding barrières.

Variabele 3: De tijd

Het is raadzaam te rekenen met een planperiode van drie jaar. Hoewel we hiermee afwijken van de standaard uitwerking, limiteren wij de restperiode op 2 jaar omdat webshop(houder)s met veel ontwikkelingen in een veranderende markt te maken hebben.

Bekijk nu het aanbod aan webshops te koop.