Algemene Voorwaarden

1. Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt door Herakles B.V. om reacties van webshop kopers/verkopers aan u door te sturen en u op de hoogte te houden van Herakles B.V.’s dienstverlening en het laatste nieuws m.b.t. te koop staande webshops d.m.v. een internetnieuwsbrief van WebshopOvername.nl.

2. Herakles B.V., de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze website.

3. Herakles B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.

4. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken.

5. De door webshops-te-koop.nl te verwerken persoonsgegevens vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).webshops-te-koop.nl verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers conform de onderstaande privacyverklaring.

6. Webshops-te-koop.nl zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van webshops-te-koop.nl bevinden.

7. Indien Gebruiker in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp gegevens die zijn opgeslagen in systemen vanwebshops-te-koop.nl dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal webshops-te-koop.nl daarin volledig meewerken. De kosten voor de aanvullende werkzaamheden kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

8. Gebruiker verleent Webshops-te-koop.nl het recht om de Webwinkel, alsmede de bijbehorende advertentie, in te zetten voor promotie- en marketingdoeleinden van de Dienst. Het is webshops-te-koop.nl onder meer toegestaan op de Website te vermelden dat de Webwinkel is verkocht. Voorgaande geldt eveneens na beëindiging van de Overeenkomst.

Privacy Policy

Via de website www.webshops-te-koop.nl van Herakles B.V. worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Herakles B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 november 2016.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het plaatsen van advertenties op de website;
 • het doorsturen van onze reacties op advertenties;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.
Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Herakles B.V. zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Bij de gegevens die u aan ons verstrekt, maken wij altijd duidelijk welke gegevens op de website zichtbaar zullen zijn voor iedereen (publieke gegevens) en gegevens die enkel door ons worden gebruikt (niet-publieke gegevens). Gebruikers van onze website kunnen u verzoeken bepaalde niet-publieke gegevens te overleggen. U beslist zelf of u die gegevens wel of niet aan de betreffende persoon stuurt.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Als onderdeel van onze dienst kunnen uw publieke gegevens op onze website tevens worden gebruikt om via andere kanalen dan onze eigen website potentiële kopers te werven of de webwinkel te promoten.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via de website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u een advertentie heeft geplaatst op de website, dan heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u deze stellen door via de onderstaande contactgegevens contact met ons op te nemen.

Herakles B.V.
Reyer Anslostraat 17-2
1054 KT Amsterdam
020-7601999

E: admin@herakles.nl
KvK: 34374082